Notice: Undefined index: lang in /home/vhosts/spucon/lang.php on line 19
SPUCON

SRIPATUM UNIVERSITY CONFERENCE

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   

หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

             การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน สำหรับการประชุมวิชาการในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดร่วมกับสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Social Science Research Association of Thailand)  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (Lawyers Council Under the Royal Patronage) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation on Logistics) เครือข่ายวิจัยประชาชื่น (Prachachuen Research Network: PRN)) เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal Network of Social Sciences and Humanities: JSH) และเครือข่าย Multi Mentoring System 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

            สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก (Best paper) มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) (TCI กลุ่ม 1) และวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology) (TCI กลุ่ม 1) ตลอดจนวารสารอื่น ๆ ในเครือข่ายวารสารวิชาการและเครือข่ายวิจัยที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันสมาชิก

          

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021) 

วิธีการดำเนินงาน

1. การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในหัวข้อที่กำหนด  โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
2. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)                                                               
3. กำหนดการในวันจัดประชุมวิชาการ  

Theme และขอบข่ายของผลงานที่นำเสนอ

การประชุมวิชาการนี้รับพิจารณาทั้ง “บทความวิจัย (Research article)" และ "บทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Theme หลัก
การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

Theme รอง
1. ผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
4. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
5. ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
6. ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสุนทรียะ ศิลปะ
7. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
8. บทความวิชาการที่ให้มุมมองใหม่ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

 

การชำระเงินและขั้นตอนการส่งบทความ

การเตรียมบทความ
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ 
ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนที่กำหนดไว้

1. Template บทความวิจัย        << คลิกที่นี่ >>
2. Template บทความวิชาการ   << คลิกที่นี่ >>

ขั้นตอนการส่งบทความ 
การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 

1. ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ  <<คลิกที่นี่>>

2. ชําระเงินค่าลงทะเบียน

      2.1 ค่าลงทะเบียน
            ค่าลงทะเบียนสําหรับบทความภาษาไทย      
บทความละ 2,500 บาท
            ค่าลงทะเบียนสำหรับบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 120 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar) / 3,500 บาท 
            ผู้ที่ไม่นำเสนอผลงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี 
     2.2 วิธีการชำระเงิน
          โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น (สามารถโอนผ่าน Application บน Smart Phone ได้)
          ​ธนาคาร กรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา บางเขน
          ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
161-5-65764-8 

3. ส่งสําเนาใบโอนเงิน (สลิปการโอน)  และไฟล์ต้นฉบับบทความ (Manuscript)  จำนวน 3 ชุด มาที่อีเมล spucon@spu.ac.th

       ไฟล์ต้นฉบับ ขอให้ส่งใน 3 รูปแบบ ดังนี้
       (1) ต้นฉบับบทความในรูปแบบของ Microsoft word ที่ระบุชื่อผู้เขียนและสังกัด (นามสกุล .docx) 
       (2) ต้นฉบับบทความในรูปแบบของ Microsoft word ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียนและสังกัด (นามสกุล .docx) 
       (3) ต้นฉบับบทความในรูปแบบของ pdf  (นามสกุล .pdf) 

  หมายเหตุ  
 
1. คณะผู้จัดจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตีพิมพ์บทความใน Proceedings เฉพาะที่นำเสนอในวันงานเท่านั้น
  2. กรุณาส่งบทความไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตามรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น


 

 

กำหนดการส่งผลงาน

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2564     ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ A4 
1 ส.ค. –  14 ต.ค. 2564    ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
14 ต.ค. 2564                   วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
15 ต.ค. 2564                   ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
15-21 ต.ค. 2564              ผู้เขียนจัดเตรียมไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอบทความ (ไม่ควรเกิน 10 หน้า); นำเสนอท่านละ 15 นาที (รวมซักถาม)
                                        (สำหรับทดลอง Share ผ่านระบบ Zoom ในวันซ้อม) ทั้งนี้ *ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์ให้คณะผู้จัด*

21 ต.ค. 2564                   วันซ้อมนำเสนอบทความ (ผ่านระบบ Zoom) *เฉพาะผู้ที่ประสงค์และสะดวกเข้าร่วมซ้อม*
                                        (เวลา 10.00-12.00 น.)
28 ต.ค. 2564                   วันประชุมวิชาการ (ผ่านระบบ Zoom)
                                        (เวลา 8.30-17.00 น.)      

กำหนดการวันงาน   << คลิก >>

การติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 10900
E-mail address: spucon@spu.ac.th
Line ID: spuresearch

ผู้ประสานงาน
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (E- proceedings)

1.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552 (SPUCON2009)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 5 ผลงานวิทยานิพนธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 6 ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

2.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 (SPUCON2010)

3.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 (SPUCON2011)

4.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 (SPUCON2012)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 (SPUCON2013)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 (SPUCON2014)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

       -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (SPUCON2015)

      -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

      -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

      -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

8.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

        -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

        -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

        -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

        -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        -  ส่วนที่ 4.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

        -  ส่วนที่ 5.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        -  ส่วนที่ 5.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

         -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

         -  ส่วนที่ 2 International Research Papers 

         -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 3.4 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

10.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (SPUCON2018)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.4 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  11.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 4.3 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 (SPUCON2020)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (SPUCON2021)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       ส่วนที่ 3.4 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       - ส่วนที่ 3.5 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี