Notice: Undefined index: lang in /home/vhosts/spucon/lang.php on line 19

SRIPATUM UNIVERSITY CONFERENCE

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ลงทะเบียนร่วมงาน  

ชื่อ - นามสกุล
เข้าร่วมโดย
ประเภทบทความ
สถานะ
   รัตตา ปรีชาตั้งกิจ
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน
   ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
นำเสนอบทความ
บทความวิชาการ
  ชำระเงินแล้ว
   นิสากร เนตรเพ็ง
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ชำระเงินแล้ว
   อินทิรา ศิริวัฒน์
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน
   วสวัตติ์ สุติญญามณี
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน
   บุณฑริกา มั่งคั่ง
นำเสนอบทความ
บทความวิชาการ
  ยังไม่ชำระเงิน
   อริชญา ช่างกำเหนิด
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน
   paymesDiorp paymesDiorp
เข้าร่วมโดยไม่เสนอผลงาน
  ยังไม่ชำระเงิน
   กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน
   AnthonyJah AnthonyJah
เข้าร่วมโดยไม่เสนอผลงาน
  ยังไม่ชำระเงิน
   พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์
นำเสนอบทความ
บทความวิชาการ
  ยังไม่ชำระเงิน
   อาทิตย์ สุจเสน
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ชำระเงินแล้ว
   อมรพงศ์ สุขเสน
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน
   วีรภัทร เกศะรักษ์
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน
   Ulrike Guelich
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ชำระเงินแล้ว
   ภีมสินี รัตน์อ่อน
เข้าร่วมโดยไม่เสนอผลงาน
  ยังไม่ชำระเงิน
   AnthonyJah AnthonyJah
เข้าร่วมโดยไม่เสนอผลงาน
  ยังไม่ชำระเงิน
   Narongkan Rodsap
เข้าร่วมโดยไม่เสนอผลงาน
  ยังไม่ชำระเงิน
   ชัสมา ธัญกิจ
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ชำระเงินแล้ว
   วรมณ ช่อไม้ทอง
นำเสนอบทความ
บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
  ยังไม่ชำระเงิน

: [ 1 ] : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :