Notice: Undefined index: lang in /home/vhosts/spucon/lang.php on line 19
SPUCON

SRIPATUM UNIVERSITY CONFERENCE

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ลงทะเบียนร่วมงาน  

หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ทั้ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

             การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (Sripatum Review) ใน 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology) โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1

          

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. คณะกรรมการการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) 

วิธีการดำเนินงาน

1. การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในหัวข้อที่กำหนด
2. การนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน                        3.กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  <<คลิกที่นี่>>

ขอบข่ายของผลงานที่นำเสนอ

การประชุมนี้รับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย

1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4. บทความวิชาการ

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM

การชำระเงินและขั้นตอนการส่งบทความ

การเตรียมบทความ
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนดไว้

(1) Template บทความวิจัย  คลิกที่นี่
(2) Template บทความวิชาการ  คลิกที่นี่

ขั้นตอนการส่งบทความ 
การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ 
(2) ชําระเงินค่าลงทะเบียนและพิจารณาบทความ 

      ค่าลงทะเบียน
      o ค่าลงทะเบียนสําหรับบทความภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท
      o ค่าลงทะเบียนสำหรับบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 150 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar)
      o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านละ 500 บาท
     วิธีการชำระเงิน
      โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
      ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางเขน
      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี
161-5-65764-8 

 (3) ส่งสําเนาใบโอนเงิน (ฉบับจริง) พร้อมระบุชื่อผู้เขียนบทความ และบทความต้นฉบับ (Hard copy)  จำนวน 3 ชุด (Hard copy) (มีชื่อผู้เขียน 1 ชุด และไม่มีชื่อผู้เขียน 2 ชุด) มาที่ 

      ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน (SPUCON2019)
      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

(4) ส่งไฟล์ต้นฉบับบทความในรูปแบบของ Microsoft word และไฟล์สําเนาใบโอนเงินมาที่ Email: 
spucon@spu.ac.th

     ตัวอย่างบทความ:

     1. บทความวิจัยองค์ความรู้/วิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่
     2. บทความวิจัยองค์ความรู้/วิทยานิพนธ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่
     3. บทความวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คลิกที่นี่ 
     4. บทความวิชาการ คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ  1. คณะผู้จัดจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะตีพิมพ์บทความใน Proceedings เฉพาะที่มานำเสนอในวันงานเท่านั้น
                  2.
กรุณาส่งบทความไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาทาง e-mail : spucon@spu.ac.th
                     (ภายใน 8 พ.ย. 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.)


 

 

กำหนดการส่งผลงาน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562                         ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ A4                                                                                                                                                                                          (ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562                          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

 
วันศุกร์ที่ 29  พฤศจิกายน    2562                                                              ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ                                                                                                                                                                                                            (ผ่านเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ )


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม  2562                                   ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562                                                              วันจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                                                                                                                                                                     ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019)

                                                                         

กำหนดการประชุมวิชาการ   <<คลิกที่นี่>> 

การติดต่อ

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02-579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 . 02-5791111 ต่อ 2187 
            E-mail address: spucon@spu.ac.th

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (CD proceedings)

1.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552 (SPUCON2009)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 5 ผลงานวิทยานิพนธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 6 ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

2.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 (SPUCON2010)

3.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 (SPUCON2011)

4.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 (SPUCON2012)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

5.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 (SPUCON2013)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 (SPUCON2014)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

       -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (SPUCON2015)

      -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

      -  ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

      -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

8.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (SPUCON2016)

        -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

        -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

        -  ส่วนที่ 3 ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

        -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        -  ส่วนที่ 4.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

        -  ส่วนที่ 5.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        -  ส่วนที่ 5.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)

         -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

         -  ส่วนที่ 2 International Research Papers 

         -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 3.4 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

10.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (SPUCON2018)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.4 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  11.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019)

       -  ส่วนที่ 1 หน้าปก คณะผู้จัดทำ กำหนดการ สารบัญ

       -  ส่วนที่ 2 International Research Papers

       -  ส่วนที่ 3.1 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.2 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 3.3 ผลงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       -  ส่วนที่ 4.1 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 4.2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       -  ส่วนที่ 4.3 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี